Módl się słuchając

W wersji PREMIUM
dostępne jest nagranie tej Godziny
w formacie MP3.

Dowiedz się więcej...


WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 18 grudnia 2021
IV tydzień psałterza
IV NIEDZIELA ADWENTU C

I Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna    Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

W wersji PREMIUM dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3
(w lewym górnym rogu strony).

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom I: Adwent II, 289; LG skrócone: Adwent II, 104-105


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Boża Mądrości, Ty ogarniasz wszystko
I wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą;
Ludu Twojego Wodzu i Pasterzu,
Przyjdź do nas, Panie!

Szczepie Jessego, Znaku dla narodów,
Któremu władcy, milcząc, cześć oddają,
Kluczu Dawida, Berło Izraela,
Przyjdź do nas, Panie!

Wschodzie bez kresu, Blasku nieśmiertelny,
Sprawiedliwości Słońce najjaśniejsze,
Więzi łącząca ziemię i niebiosa,
Przyjdź do nas, Panie!

Królu wszechświata i nasz Prawodawco,
Węgielny Głazie, który spajasz ludzkość,
Zbawco człowieka i Emmanuelu,
Przyjdź do nas, Panie!

Czas już się zbliża, abyś nas odkupił
Przez Twoje życie, śmierć i zmartwychwstanie;
Tobie i Ojcu z Duchem pocieszenia
Chwała niech będzie. Amen.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Błogosławiona Maryjo,
Przyjmij w swe łono dziewicze
Słowo przez Ojca zrodzone,
Słowo naszego zbawienia.

Cień Wszechmocnego Cię okrył,
Duch życiodajny napełnił,
Abyś nosiła Chrystusa
Ojcu równego we wszystkim.

Bramo Bożego przybytku,
Łaską wybrania zamknięta,
Tylko samemu Królowi
Święte podwoje otwarłaś.

Ten, co się zrodził przed zorzą,
Głosem proroków wieszczony,
Kiedy Go anioł zwiastował,
Przyszedł przez Ciebie na ziemię.

Cieszą się chóry niebiańskie,
Radość ogarnia narody:
Oto Najwyższy przychodzi,
Aby ratować ginących.

Chryste, nasz Królu łagodny,
Synu przeczystej Dziewicy,
Tobie i Ojcu wraz z Duchem
Chwała niech będzie na wieki. Amen.


Antyfony - LG tom I: IV Niedziela Adwentu, str. 845-847; LG skrócone: IV Niedziela Adwentu, str. 98
Psalmy - LG tom I: Niedziela IV, str. 845-847; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1053-1055

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Oto przyjdzie upragniony przez wszystkie narody * i dom Pański napełni się chwałą.

Psalm 122
Święte miasto Jeruzalem
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego (Hbr 12, 22)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
"Pójdziemy do domu Pana".
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, †
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: "Pokój z tobą!"
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oto przyjdzie upragniony przez wszystkie narody / i dom Pański napełni się chwałą.

2 ant. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj; * odpuść winy swojemu ludowi.

Psalm 130
Z otchłani grzechu
Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj; / odpuść winy swojemu ludowi.

3 ant. Oto już nadeszła pełnia czasu, * Bóg zesłał swojego Syna na ziemię.

Pieśń (Hbr 5, 5. 7-9)
Chrystus Arcykapłan

Chrystus nie sam siebie okrył sławą *
przez to, że stał się arcykapłanem.
Ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: *
"Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził".
Za dni ciała swego, *
z głośnym wołaniem i płaczem
Zanosił On gorące prośby i błagania *
do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci,
I został wysłuchany *
dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, *
nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
A gdy wszystko wykonał, †
stał się sprawcą wiecznego zbawienia *
dla wszystkich, którzy Go słuchają.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oto już nadeszła pełnia czasu, / Bóg zesłał swojego Syna na ziemię.


LG tom I: IV Niedziela Adwentu, str. 281;
1 Tes 5, 23-24

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa; On też tego dokona.


LG tom I: IV Niedziela Adwentu, str. 281; LG skrócone: IV Niedziela Adwentu, str. 98

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Okaż nam, Panie, * Miłosierdzie swoje.
W.  Okaż nam, Panie, / Miłosierdzie swoje.
K.   I daj nam swoje zbawienie.
W.  Miłosierdzie swoje.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Okaż nam, Panie, / Miłosierdzie swoje.


LG tom I: 18 XII, str. 310;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. O Adonai, Wodzu Izraela, * Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi / i na Synaju dałeś mu Prawo; / przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. O Adonai, Wodzu Izraela, / Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi / i na Synaju dałeś mu Prawo; / przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.


LG tom I: IV Niedziela Adwentu, str. 281-282; LG skrócone: IV Niedziela Adwentu, str. 98-99


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Z pokorą błagajmy Chrystusa Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, i wołajmy do Niego:
Przybądź, Panie Jezu.

Jednorodzony Synu Boży, Ty masz przyjść jako pośrednik Nowego Przymierza,
- spraw, aby świat przyjął Cię i uznał.
Przybądź, Panie Jezu.

Zrodzony przed wiekami przez Ojca, przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy,
- wybaw nas od wszelkiego zepsucia ludzkiej natury.
Przybądź, Panie Jezu.

Będąc życiem, przyszedłeś, aby przyjąć śmierć naszą,
- zachowaj nas od kary wiecznej śmierci.
Przybądź, Panie Jezu.

W swoim miłosierdziu zawsze niosłeś ludziom ulgę w cierpieniu,
- okaż nam litość, gdy przyjdziesz nas sądzić.
Przybądź, Panie Jezu.

Chryste Panie, Ty przez śmierć swoją przyszedłeś umarłym z pomocą,
- wysłuchaj nas, gdy Cię błagamy o pokój dla zmarłych.
Przybądź, Panie Jezu.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom I: IV Niedziela Adwentu, str. 282; LG skrócone: IV Niedziela Adwentu, str. 101

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG