WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 26 lipca 2019
ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY,
RODZICÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Wspomnienie obowiązkowe

Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna        Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom III: Własne, str. 1353; LG skrócone: Własne, str. 1378-1379

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie,
Wieniec spleciony z chwały i wesela,
Który składamy jako dar świąteczny
Myślą i głosem.

Jako potomka ludu Abrahama
Dom Dawidowy wydał cię królewski,
Twoja zaś Córka jako Pani świata
Wszystko przewyższa.

Oto Maryja, którą rodzi Anna,
Spełnia twym przodkom dane obietnice;
Śpieszy, by światu smutkiem przejętemu
Radość przywrócić.

Chwała niech będzie Tobie, Boże Ojcze,
Twemu Synowi razem z Duchem Świętym;
Panie wszechmocny, który władasz wszystkim,
Bądź uwielbiony. Amen.


Antyfony - LG tom III: Piątek IV, str. 999-1001; LG skrócone: Piątek IV, str. 1147-1149
Psalmy - LG tom III: Piątek IV, str. 999-1001; LG skrócone: Piątek IV, str. 1147-1149

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie, Panie, * i rozpowiadał Twoje cuda.

Psalm 145
Chwała Bożego Majestatu
Sprawiedliwy jesteś, Panie, Ty, który jesteś i który byłeś (Ap 16, 5)

I

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.
Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych *
i głoszą wielkość Twoją.
Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci *
i cieszą się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę,
Aby synom ludzkim oznajmić potęgę Twoją *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie, Panie, / i rozpowiadał Twoje cuda.

2 ant. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie; * Ty jesteś blisko wszystkich, którzy Cię wzywają.

II

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich swoich dziełach święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę *
i karmisz do syta wszystko, co żyje.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.
Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają, *
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, *
lecz zniszczy wszystkich występnych.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana, †
a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię, *
zawsze i na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie; / Ty jesteś blisko wszystkich, którzy Cię wzywają.

3 ant. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną * za grzechy całego świata.

Pieśń (1 J 1, 5b. 7. 9; 2, 1b-2)
Chrystus ofiarą przebłagalną za grzechy

Bóg jest światłością *
i nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeśli chodzimy w światłości, †
tak jak On sam trwa w świetle, *
wtedy jesteśmy we wspólnocie jedni z drugimi,
A krew Jezusa, Jego Syna, *
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, †
Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści *
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, †
mamy Obrońcę wobec Ojca, *
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, †
i nie tylko za nasze, *
lecz również za grzechy całego świata.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną / za grzechy całego świata.


LG tom III: Własne, str. 1354;
Rz 9, 4-5

Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierze i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.


LG tom III: Własne, str. 1354; LG skrócone: Własne, str. 1379

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Pan ujął się za swoim sługą, Izraelem, * Pomny na swe miłosierdzie.
W.  Pan ujął się za swoim sługą, Izraelem, / Pomny na swe miłosierdzie.
K.   Jak obiecał naszym ojcom.
W.  Pomny na swe miłosierdzie.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Pan ujął się za swoim sługą, Izraelem, / Pomny na swe miłosierdzie.


LG tom III: Własne, str. 1354;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Szlachetny szczep Jessego * wydał wdzięczną odrośl, / na której rozwinął się kwiat o cudownej woni.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szlachetny szczep Jessego / wydał wdzięczną odrośl, / na której rozwinął się kwiat o cudownej woni.


LG tom III: ŚM, str. 1582; LG skrócone: ŚM, str. 1715-1716


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Błagajmy Ojca, który jest źródłem wszelkiej świętości, aby przez przykład i orędownictwo świętych pozwolił nam osiągnąć doskonałość życia:
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, Ty zechciałeś, abyśmy nazywali się świętymi i rzeczywiście nimi byli,
- niech Kościół na całej ziemi daje świadectwo o Tobie.
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, Ty chcesz, abyśmy podobali się Tobie przez godne postępowanie,
- daj nam przynosić owoce dobrych uczynków.
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, Ty przez Chrystusa pojednałeś nas ze sobą,
- zachowaj nas w swoim imieniu, abyśmy wszyscy stanowili jedno.
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, Ty nas wezwałeś na niebiańską ucztę,
- spraw, abyśmy spożywając Chleb, który z nieba zstąpił, osiągnęli pełnię miłości.
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, daruj winy wszystkim grzesznikom
- i dopuść zmarłych do oglądania blasku Twojego oblicza.
Uświęć nas, Ojcze.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Własne, str. 1353; LG skrócone: Własne, str. 1378

Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś świętych Joachima i Annę na rodziców Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, * przez ich wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG