Módl się słuchając

W wersji PREMIUM
dostępne jest nagranie tej Godziny
w formacie MP3.

Dowiedz się więcej...


WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 22 lipca 2019
ŚW. MARII MAGDALENY
Święto

Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna        Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

W wersji PREMIUM dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom III: Własne, str. 1338; LG skrócone: Własne, str. 1370-1371

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Gwiazdo Magdali, szczęśliwa niewiasto,
Sławimy ciebie uroczystym hołdem;
Chrystus cię złączył ze sobą najściślej
Miłości więzią.

On cię uwolnił spod władzy demonów
Straszliwą dla nich mocą uzdrawiania;
Pełna wdzięczności przyjmujesz radośnie
Okowy wiary.

Odtąd rozkwitła potęga miłości
Przy stopach Mistrza miejsce ci wskazuje;
Za Nim podążasz i służysz gorliwie
Z serdeczną troską.

Płaczesz nad Panem przejęta żałością,
Do końca wierna, stoisz obok krzyża;
Łzami obmywasz pokryte ranami
Najświętsze ciało.

Spraw, niechaj miłość zwycięska Chrystusa
Nam też da udział w twej niebieskiej chwale,
Abyśmy wspólnie wielbili na wieki
Dobrego Pana. Amen.


Antyfony - LG tom III: Własne, str. 1338-1339; LG skrócone: Własne, str. 1371
Psalmy - LG tom III: ŚK, str. 1601-1603; LG skrócone: NMP, str. 1614-1615

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Jezus rzekł do Marii: * Niewiasto, czemu płaczesz? / Kogo szukasz?

Psalm 122
Święte miasto Jeruzalem
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego (Hbr 12, 22)

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
"Pójdziemy do domu Pana".
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, †
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: "Pokój z tobą!"
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus rzekł do Marii: / Niewiasto, czemu płaczesz? / Kogo szukasz?

2 ant. Zabrano mojego Pana * i nie wiem, gdzie Go położono.

Psalm 127
Daremny trud bez Boga
Wy jesteście budowlą Bożą (por. 1 Kor 3, 9)

Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, *
tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zabrano mojego Pana / i nie wiem, gdzie Go położono.

3 ant. Jezus rzekł do niej: Mario. * A ona obróciwszy się powiedziała do Niego: Nauczycielu.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus rzekł do niej: Mario. / A ona obróciwszy się powiedziała do Niego: Nauczycielu.


LG tom III: Własne, str. 1339;
Rz 8, 28-30

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.


LG tom III: Własne, str. 1339; LG skrócone: Własne, str. 1371

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Nie płacz, Mario, * Zmartwychwstał Pan prawdziwie.
W.  Nie płacz, Mario, / Zmartwychwstał Pan prawdziwie.
K.   Udaj się do moich braci i powiedz im.
W.  Zmartwychwstał Pan prawdziwie.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Nie płacz, Mario, / Zmartwychwstał Pan prawdziwie.


LG tom III: Własne, str. 1339;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Poszła Maria Magdalena * i oznajmiła uczniom: / Widziałam Pana. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Poszła Maria Magdalena / i oznajmiła uczniom: / Widziałam Pana. / Alleluja.


LG tom III: ŚK, str. 1604-1605; LG skrócone: ŚK, str. 1727-1728


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Przez orędownictwo świętych kobiet módlmy się do Pana za Kościół i wołajmy:
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez męczennice, które siłą ducha pokonały śmierć ciała,
- udziel swemu Kościołowi męstwa w doświadczeniach.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez kobiety zamężne, które żyjąc w świętym małżeństwie, wzrastały w łasce,
- udziel swemu Kościołowi apostolskiej płodności.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez wdowy, które w modlitwie i gościnności znosiły i uświęcały swoją samotność,
- spraw, aby Kościół objawiał światu tajemnicę Twojej miłości.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez matki, które urodziły i wychowały dzieci dla królestwa Bożego i ludzkiej społeczności,
- spraw, aby Twój Kościół zrodził wszystkich do życia wiecznego.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Przez wszystkie kobiety, które zasłużyły na oglądanie blasku Twojego oblicza,
- daj wszystkim zmarłym Twego Kościoła udział w wiecznej radości.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Własne, str. 1338; LG skrócone: Własne, str. 1370

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego * i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG