WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 22 lipca 2019
ŚW. MARII MAGDALENY
Święto

Godzina Czytań
(monastyczna LG)K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


Pieśnią pobożną sławimy twe imię,
Mario z ubogiej galilejskiej wioski:
Bo ciebie Chrystus prowadził do pełni
Bożej miłości.

Objawił tobie swą potęgę świętą,
Gdy spod szatanów uwolnił cię władzy:
Wtedy Mu drżąca, a już pełna wiary,
Złożyłaś dzięki.

Miłość pokorna odtąd cię prowadzi
Po wszystkich drogach za Nauczycielem,
Aby słów Jego słuchać nieustannie,
Służyć Mu wiernie.

Aż na Golgotę, gdzie pod krzyżem Pana
Płakałaś, wierna cię miłość prowadzi;
Aż do grobowca, gdzie na pogrzeb święte
Namaszczasz ciało.

O wielkanocnej zwiastunko radości,
I nam przy tobie pomóż stanąć w niebie
I śpiewać Panu umiłowanemu
Chwałę na wieki. Amen.


1 ant. Pan jest sprawiedliwy * i kocha sprawiedliwość, / ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

Psalm 11
Bóg nadzieją sprawiedliwego
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5, 6)

Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie: *
"Niby ptak uleć w górę"?
Bo oto grzesznicy łuk napinają †
i na cięciwę kładą strzałę, *
by w mroku razić prawych sercem.
Gdy walą się fundamenty, *
co może zdziałać sprawiedliwy?
Pan w świętym swoim przybytku, *
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą, *
spod powiek śledzi synów ludzkich.
Bada Pan sprawiedliwego i występnego, *
Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość.
Węgle ogniste i siarkę ześle na grzeszników, *
wiatr palący będzie ich udziałem.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, *
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość, / ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

2 ant. Ukazujesz mi drogę życia * i nie ma dla mnie dobra poza Tobą.

Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem
Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
mówię do Pana: "Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra".
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ukazujesz mi drogę życia / i nie ma dla mnie dobra poza Tobą.

3 ant. Prowadź mnie, Panie, drogą Twoich przykazań, * przez swoje słowa udziel mi życia.

Psalm 19, 8-15
Chwała Boga Stwórcy i Prawodawcy
Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju (Łk 1, 78. 79)

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne,
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? *
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.
Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy *
i wolny od wielkiego występku.
Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prowadź mnie, Panie, drogą Twoich przykazań, / przez swoje słowa udziel mi życia.

K. Myśli mego serca zawsze są przed Tobą.
W. Panie, pomocy moja i mój Zbawicielu.Z Pierwszego Listu
świętego Piotra Apostoła
3, 1-6. 8-17


Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia.
Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni! Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych są zwrócone, a Jego uszy na ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.
Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.K. Niczego nie pragnijcie dla próżnej chwały.
W. W pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.
K. Przygarniajcie słabych, dla wszystkich bądźcie cierpliwi, zawsze usiłujcie czynić dobrze.
W. W pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.


1 ant. Pan błogosławi * tym, którzy Go szukają / i biegną drogą Jego przykazań.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni
Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana, *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
"Któż jest tym Królem chwały?" †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
"Kto jest tym Królem chwały?" *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan błogosławi tym, którzy Go szukają / i biegną drogą Jego przykazań.

2 ant. Pan ogłasza pokój świętym swoim, * tym, którzy całym sercem zwracają się ku Niemu.

Psalm 85
Bliskie jest nasze zbawienie
Kiedy nasz Zbawiciel przyszedł na świat, pobłogosławił Bóg swojej ziemi (Orygenes)

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *
odmieniłeś los Jakuba.
Odpuściłeś winę swojemu ludowi *
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, *
powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *
Twego oburzenia na nas poniechaj.
Czyż będziesz się gniewał na wieki, *
czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *
a Twój lud w Tobie będzie się weselił?
Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: †
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *
którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan ogłasza pokój świętym swoim, / tym, którzy całym sercem zwracają się ku Niemu.

3 ant. Wielkie rzeczy głoszą o tych, * którzy postępują według Prawa Pańskiego.

Psalm 87
Syjon matką narodów
Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką (Ga 4, 26)

Gród Jego wznosi się na świętych górach, †
umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
miasto Boże.
"Wymienię Egipt i Babilon *
wśród tych, którzy mnie znają.
Oto Filistea, Tyr i Etiopia, *
nawet taki kraj tam się narodził".
O Syjonie powiedzą: †
"Każdy człowiek urodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia".
Pan zapisuje w księdze ludów: *
"Oni się tam narodzili".
I tańcząc śpiewać będą: *
"Wszystkie moje źródła są w tobie".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielkie rzeczy głoszą o tych, / którzy postępują według Prawa Pańskiego.

K. Błogosławieni, których droga nieskalana.
W. Którzy całym sercem Pana szukają.Homilia świętego Grzegorza Wielkiego, papieża
(Homilia 25, 1-2. 4-5)

Gorąco pragnęła ujrzeć Chrystusa, o którym sądziła, że Go zabrano

Maria Magdalena przyszła do grobu, a nie znalazłszy w nim ciała Pana, sądziła, że Go zabrano i doniosła o tym uczniom. Ci przybyli, zobaczyli i uwierzyli, że jest tak, jak im ona powiedziała. "Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie" - stwierdza Ewangelia. A potem dodaje: "Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc".
Jakże wielką miłością płonęło jej serce, że nawet po odejściu uczniów nie odstąpiła od grobu Pana. Szukała tego, kogo nie znalazła. Szukała płacząc i w swym zapamiętaniu gorąco pragnęła ujrzeć Tego, o którym sądziła, iż Go zabrano. I stało się, że tylko ona wtedy Go ujrzała, bo tylko ona sama została, aby Go szukać. Wielką zaletą jest wytrwanie w dobrym, dlatego też Ten, który jest Prawdą, mówi: "Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony".
Maria szukała i nie znalazła, ale pomimo tego nadal trwa w poszukiwaniu i dlatego znajduje; jej pragnienie wzrastało, bo nie znajdowało zaspokojenia, a to sprawiło, że znalazła Tego, kogo szukała. Albowiem święte pragnienia wzrastają, gdy nie są zaspokojone, natomiast jeżeli wygasają, oznacza to, że wcale nie były prawdziwymi: bo tylko ten płonął prawdziwą miłością, kto dzięki niej doszedł do prawdy. Toteż Dawid mówi: "Moja dusza pragnie Boga żywego: kiedyż przyjdę i ujrzę oblicze Boże?". A Kościół stosuje do siebie słowa Pieśni nad Pieśniami i woła: "Miłość oczarowała me serce" i jeszcze: "dusza moja omdlewa".
"Rzekł do niej Jezus: Czemu płaczesz? Kogo szukasz?" Jezus pyta, czemu się smuci; chce, by wzmogła się jej tęsknota, chce, by wymieniła tego, kogo szuka, i zapałała jeszcze większą miłością.
"Jezus rzekł do niej: Maria!". Chwilę przedtem nie zwrócił się do niej po imieniu i nie został rozpoznany, obecnie zaś zwraca się do niej imiennie, jakby chciał powiedzieć: Poznaj Tego, który i ciebie rozpoznaje. Znam cię nie tylko ogólnie jak każdego, ale w sposób szczególny. Maria, nazwana po imieniu, rozpoznaje swego Pana i wtedy mówi do Niego: "Rabbuni", to znaczy Nauczycielu. Jest On bowiem tym, którego szukała na zewnątrz, a który ją wewnętrznie pouczał, żeby Go poszukiwała.W. Wracając od grobu Pańskiego Maria Magdalena oznajmiła uczniom: Widziałam Pana.
W. Błogosławiona, która się stała godną być pierwszą zwiastunką Zmartwychwstałego.
K. Płacząc ujrzała tego, którego poszukiwała. / A ujrzawszy Go, oznajmiła uczniom: Widziałam Pana.
W. Błogosławiona, która się stała godną być pierwszą zwiastunką Zmartwychwstałego.


Ant. W sercu świętej kobiety karność mądrości, * z przykazań Pańskich czerpie roztropność.

Pieśń (Syr 39, 13-16a)
Jakże wspaniałe są dzieła Twoje, Panie
Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania (2 Kor 2, 14)

Słuchajcie mnie, pobożni synowie, i rozwińcie się *
jak róża rosnąca nad strumieniem wody!
Jak Liban wydajcie woń przyjemną *
i zakwitnijcie jak lilia!
Mocnym głosem pieśń zaśpiewajcie, *
wysławiajcie Pana za wszystkie Jego dzieła!
Oddajcie chwałę Jego imieniu, †
pieśnią Go wywyższajcie *
przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów,
A uwielbiając Go tak mówcie: *
"Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne!"
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń (Iz 61, 10 - 62, 3)
Radość Nowego Jeruzalem
Ujrzałem Miasto Święte - Jeruzalem Nowe, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża (Ap 21, 2)

Tak bardzo weselę się w Panu, *
dusza moja raduje się w moim Bogu,
Gdyż odział mnie szatami zbawienia *
i okrył płaszczem sprawiedliwości,
Jak oblubieńca, który wkłada zawój, *
jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.
Tak jak ziemia wydaje swoje plony, *
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
Tak Pan Bóg sprawi, że sprawiedliwość się rozmnoży *
i składane Mu będą hołdy wobec wszystkich narodów.
Ze względu na Syjon nie umilknę, *
ze względu na Jeruzalem nie spocznę,
Aż jej sprawiedliwość wzejdzie jak zorza *
i jak pochodnia zapłonie jej zbawienie.
Wtedy twoją sprawiedliwość ujrzą narody *
i chwałę twoją wszyscy królowie.
I nazwą cię nowym imieniem *
nadanym przez usta Pana.
Będziesz wspaniałą koroną w rękach Pana, *
diademem królewskim w dłoni twego Boga.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń (Iz 62, 4-7)
Chwała Nowego Jeruzalem
Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi (Ap 21, 3)

Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", *
nie powiedzą "Spustoszona" o twojej krainie.
Raczej cię nazwą "Moje w niej upodobanie", *
a twoją krainę "Poślubiona",
Bo spodobałaś się Panu *
i twoja kraina otrzyma męża.
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, *
tak twój Budowniczy poślubi ciebie.
I jak oblubieniec cieszy się oblubienicą, *
tak twój Bóg rozweseli się tobą.
"Na twoich murach, Jeruzalem, *
rozstawiłem straże;
Przez cały dzień i noc całą *
nigdy milczeć nie będą".
Wy, którzy wszystko przypominacie Panu, †
sami nie dawajcie sobie wytchnienia *
i Jemu nie dajcie spokoju,
Dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem *
przedmiotem wysławiania na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W sercu świętej kobiety karność mądrości, / z przykazań Pańskich czerpie roztropność.

K. Od Boga przychodzi moje zbawienie.
W. On jest opoką i zbawieniem moim.Słowa Ewangelii
według świętego Mateusza
Mt 13, 44-46

Jezus powiedział do tłumów: "Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją".


Po odczytaniu Ewangelii można dołączyć homilię wziętą z pism Ojców Kościoła; może ją także wygłosić przewodniczący albo wyznaczony przez przełożonego kapłan.Błogosławieństwo i chwała,
mądrość i dziękczynienie,
cześć, moc i potęga Bogu naszemu na wieki. Amen.Módlmy się. Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego * i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

Dalej - Jutrznia

Wydawnictwo Benedyktynów - Tyniec

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Monastycznej Liturgii Godzin - © Copyright by Wydawnictwo Benedyktynów - Tyniec

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG