WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W zakonach karmelitańskich:

Kolor szat:
Poniedziałek, 15 lipca 2019
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL
głównej Patronki, Matki i Królowej Zakonu
Uroczystość

I Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna        Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom III: DK, str. 1536-1537; LG skrócone: DK, str. 1691

Tyś Karmelu Winnica kwiecista,
Blasku nieba, Dziewico Przeczysta,
Tyś jedyna!

Matko cicha, o Matko dziewicza,
Karmelowi ukaż swe oblicze,
Gwiazdo morza.

Tyś zrodziła z korzenia Jessego
Kwiat ludzkości, pozwól więc nam z Tobą
Żyć na wieki.

Ty wśród cierni wyrastasz w lilii kwiat,
Osłoń serca, niech ich nie zbruka świat,
Bo są słabe.

Boska Zbrojo, gdy srogi grozi bój,
Broń szkaplerzem i przy nas, Matko, stój;
Zwyciężymy.

Gdy wątpimy, Matko, umocnić chciej,
Gdy cierpimy, siłę nam w serca wlej,
O Maryjo!

Matko słodka, o Pani Karmelu,
Tchnij w nas radość wiecznego wesela,
W którym żyjesz.

Kluczu, Bramo niebieskich podwoi,
Otwórz je nam i wprowadź na wieki,
Gdzie królujesz. Amen.


Antyfony - LG tom III: Poniedziałek III, str. 820-822; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 975-977
Psalmy - LG tom III: Poniedziałek III, str. 820-822; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 975-977

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Chwałą Libanu Ją obdarzono, * ozdobą Karmelu i Saronu.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwałą Libanu Ją obdarzono, / ozdobą Karmelu i Saronu.

2 ant. Tyś chwałą Jeruzalem, * Tyś weselem Izraela, / Tyś wielką chlubą naszego ludu.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga
Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Tyś chwałą Jeruzalem, / Tyś weselem Izraela, / Tyś wielką chlubą naszego ludu.

3 ant. Radować się będziesz ze swoich synów, * albowiem w Tobie będą błogosławieni i zgromadzeni przez Pana.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Radować się będziesz ze swoich synów, / albowiem w Tobie będą błogosławieni i zgromadzeni przez Pana.


LG tom III: DK, str. 1537;
Ap 11, 19; 12, 1

Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.


LG tom III: DK, str. 1537; LG skrócone: DK, str. 1692

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Podziwu godną jesteś, * Maryjo Dziewico.
W.  Podziwu godną jesteś, / Maryjo Dziewico.
K.   A twarz Twoja pełna wdzięku.
W.  Maryjo Dziewico.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Podziwu godną jesteś, / Maryjo Dziewico.


LG tom III: DK, str. 1537;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Dziewicza Boża Rodzicielko, * chwało Góry Karmel, / przyozdób cnotami lud Tobie poświęcony / i broń go zawsze, o łaskawa, od wszelkich niebezpieczeństw.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Dziewicza Boża Rodzicielko, / chwało Góry Karmel, / przyozdób cnotami lud Tobie poświęcony / i broń go zawsze, o łaskawa, od wszelkich niebezpieczeństw.


LG tom III: P, str. 1527-1528; LG skrócone: P, str. 1686-1687


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Uwielbiajmy godnie Boga, Ojca wszechmogącego, który pozwala nam dzisiaj radować się uroczystością Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, i wołajmy żarliwie:
Matko Karmelu, przyczyń się za nami!

Boże, Ty ukazałeś proroczo Dziewicę Maryję, wywyższoną Córę Syjonu, i ustanowiłeś Ją dziedziczką obietnic danych ojcom,
- użycz Kościołowi łaski, aby idąc za swym obrazem - Maryją, stał się w świecie sakramentem powszechnego zbawienia.
Matko Karmelu, przyczyń się za nami!

Boże, Ty powołałeś z Twojego ludu rodzinę karmelitańską i ozdobiłeś ją tytułem i opieką Maryi Dziewicy,
- daj synom i córkom Karmelu, aby służąc wiernie Maryi, mogli zawsze z Nią żyć w służbie Jezusa Chrystusa.
Matko Karmelu, przyczyń się za nami!

Boże, Ty powierzyłeś wszystkich ludzi macierzyńskiemu sercu Maryi, aby z Jej pomocą żyli dla Ciebie i braci,
- dozwól braciom i siostrom Maryi nieustannie szukać Twego oblicza i naśladując Jej cnoty, działać szczerze dla zbawienia ludzi.
Matko Karmelu, przyczyń się za nami!

Boże, Ty wybrałeś spośród wiernych pokorny lud Karmelu, aby w klauzurze i w świecie był oddany Dziewicy Maryi,
- spraw, by wszyscy obdarzeni powołaniem karmelitańskim, jednomyślnie trwając na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa, stanowili jedno serce i jedną duszę.
Matko Karmelu, przyczyń się za nami!

Boże, Ty wiernym aż do śmierci obiecałeś wieniec życia,
- daj naszym zmarłym, którzy z Maryją wytrwali w Twojej miłości, nieustannie cieszyć się Tobą w niebie.
Matko Karmelu, przyczyń się za nami!

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Własne, str. 1324; LG skrócone: Własne, str. 1366

Boże, Ty ozdobiłeś Zakon Karmelitański zaszczytnym tytułem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi zawsze Dziewicy, spraw łaskawie, abyśmy oddając Jej cześć i umocnieni Jej obroną, * zasłużyli na osiągnięcie wiecznych radości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG