Módl się słuchając

W wersji PREMIUM
dostępne jest nagranie tej Godziny
w formacie MP3.

Dowiedz się więcej...


WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 11 lipca 2019
ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY
Święto


Nieszpory

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna        Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Maryi | Prośby | Modlitwa

W wersji PREMIUM dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom III: Własne, str. 1310; LG skrócone: Własne, str. 1361

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Między świętymi zwieńczony nagrodą,
W dzień uroczysty przyjmij nasze hołdy;
Twa doskonałość jaśnieje na niebie,
O Benedykcie!

Jeszcze w młodości dojrzałym się stałeś,
Złe pożądania nie zwabiły ciebie;
Ducha wznosiłeś ku górze, wzgardziwszy
Świata marnością.

Aby nie zgrzeszyć, uszedłeś z ojczyzny,
Obcy rodzinie, zamieszkałeś w lasach;
Tam napisałeś natchnioną mądrością
Regułę życia.

Przez nią wskazałeś, jak trzeba się poddać
Sercem ochotnym prawom Ewangelii;
Pomóż nam wszystkim podążać z weselem
Drogą świętości.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
Chwała niech będzie teraz i na wieki,
Za to, że ciebie łaskawie obdarzył
Blaskiem wielkości. Amen.


Antyfony - LG tom III: ŚM, str. 1579-1581; LG skrócone: ŚM, str. 1714
Psalmy - LG tom III: ŚM, str. 1579-1581; LG skrócone: P, str. 1684-1685

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Kto postępuje nienagannie i jest doskonały, * otrzyma chwałę na wieki.

Psalm 15
Człowiek sprawiedliwy
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego (Hbr 12, 22)

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, †
działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swoim sercu;
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †
kto nie czyni bliźniemu nic złego *
i nie ubliża swoim sąsiadom;
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, †
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kto postępuje nienagannie i jest doskonały, / otrzyma chwałę na wieki.

2 ant. Łaska i miłosierdzie Boga nad Jego wybranymi * i nad świętymi Jego opatrzność.

Psalm 112
Szczęście bogobojnego
Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda (Ef 5, 8-9)

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, †
zębami zgrzyta i marnieje. *
Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Łaska i miłosierdzie Boga nad Jego wybranymi / i nad świętymi Jego opatrzność.

3 ant. Święci śpiewają pieśń nową * przed tronem Boga i Baranka, / a cała ziemia rozbrzmiewa ich głosami.

Pieśń (Ap 15, 3-4)
Hymn uwielbienia

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, †
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
Przyjdą wszystkie narody †
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Święci śpiewają pieśń nową / przed tronem Boga i Baranka, / a cała ziemia rozbrzmiewa ich głosami.


LG tom III: ŚM, str. 1581;
Rz 8, 28-30

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.


LG tom III: ŚM, str. 1581; LG skrócone: ŚM, str. 1714

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Pan jest sprawiedliwy * I kocha sprawiedliwość.
W.  Pan jest sprawiedliwy / I kocha sprawiedliwość.
K.   Z miłością spogląda na dobrych.
W.  I kocha sprawiedliwość.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Pan jest sprawiedliwy / I kocha sprawiedliwość.


LG tom III: Własne, str. 1310;
Łk 1, 46-55

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Benedykt otrzymał błogosławieństwo od Pana * i zapłatę od Boga, swego Zbawcy, / bo jest z pokolenia tych, którzy Go szukają.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Benedykt otrzymał błogosławieństwo od Pana / i zapłatę od Boga, swego Zbawcy, / bo jest z pokolenia tych, którzy Go szukają.


LG tom III: Własne, str. 1310-1311; LG skrócone: Własne, str. 1361-1362


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Z ufnością zanośmy nasze prośby do Boga, którego sługa, Benedykt, głosił ludziom pokój i pojednanie:
Prowadź nas, Panie, drogami pokoju.

W dniach zamętu i trwogi umocniłeś świętego Benedykta i jego dzieło na opoce Twojego słowa,
- daj nam w duchu Ewangelii sprawiedliwie, rozumnie i pobożnie żyć na tym świecie.
Prowadź nas, Panie, drogami pokoju.

Twój sługa, Benedykt, chciał, aby wszystkim ludziom okazywano miłość, życzliwość i szacunek,
- spraw, aby społeczność ludzka zrozumiała i szanowała prawa człowieka.
Prowadź nas, Panie, drogami pokoju.

Z Twojego natchnienia święty prawodawca życia monastycznego napisał regułę wyróżniającą się mądrością, umiarem i poszanowaniem człowieka,
- spraw, aby wszyscy stanowiący prawa odznaczali się tymi przymiotami.
Prowadź nas, Panie, drogami pokoju.

Z Twojej woli święty Benedykt ustanowił szkołę służby Pańskiej,
- spraw za przyczyną patrona Europy, aby wszystkie narody zgodnie działały dla wspólnego dobra.
Prowadź nas, Panie, drogami pokoju.

Boże, Ty uczyniłeś świętego Benedykta ojcem wielu świętych,
- przyjmij naszych zmarłych do Twojej wiekuistej chwały.
Prowadź nas, Panie, drogami pokoju.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Własne, str. 1310; LG skrócone: Własne, str. 1360

Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie * i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG