WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 23 czerwca 2019
IV tydzień psałterza
XII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty Mszy św. w ciągu dnia

Przejdź do tekstów
Mszy Wigilii uroczystości narodzenia św. Jana Chrzciciela
(odprawianej wieczorem)


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.


Ps 28, 8-9

Pan jest mocą dla swojego ludu, * twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca. * Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu, * weź ich w opiekę na wieki.

Ps 27, 8. 9. et 1
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Dóminus fortitúdo plebis suæ, et protéctor salutárium Christi sui est, salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuæ, et rege eos usque in sæculum.
Ad te Dómine clamábo, Deus meus ne síleas a me, nequándo táceas a me, et assimilábor descendéntibus in lacum. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki * tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Będą patrzeć na tego, którego przebili

Za 12, 10-11; 13, 1

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Tak mówi Pan:
«Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.
W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.
W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycie grzechu i zmazy».

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania.Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

2Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
 i pragnie Ciebie moja dusza.
 Ciało moje tęskni za Tobą *
 jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

3Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
 by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
4Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
 więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

5Będę Cię wielbił przez całe me życie *
 i wzniosę ręce w imię Twoje.
6Moja dusza syci się obficie, *
 a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

8Bo stałeś się dla mnie pomocą *
 i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
9Do Ciebie lgnie moja dusza, *
 prawica Twoja mnie wspiera.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Ps 89, 13. 1

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Convértere Dómine aliquántulum, et deprecáre super servos tuos.
Dómine refúgium factus es nobis, a generatióne et progénie.


Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi

Ga 3, 26-29

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą.

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do drugiego czytania.Por. J 10, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 30, 2. 3

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Allelúia. In te Dómine sperávi, non confúndar in ætérnum, in tua iustítia líbera me, et éripe me, inclína ad me aurem tuam, accélera ut erípias me.


Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Łk 9, 18-24
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

Oto słowo Pańskie. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Miłosierny Boże, przyjmij Ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą, * mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 16, 5. 6. 7

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Perfice gressus meos in sémitis tuis, ut non moveántur vestígia mea, inclína aurem tuam, et exáudi verba mea, mirífica misericórdias tuas, qui salvos facis sperántes in te, Dómine.


28. Misterium paschalne i lud Boży

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On to cudownie sprawił, * że przez wielkanocne misterium * zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci * i wezwani do chwały. * Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, * królewskim kapłaństwem, * narodem świętym, ludem odkupionym * i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, * który nas wezwałeś z ciemności * do Twojego przedziwnego światła.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do prefacji.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej.
Ps 145, 15

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, * a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Albo:

J 10, 11. 15

Ja jestem dobrym pasterzem * i oddaję swoje życie za moje owce.

Mt 16, 24

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Qui vult veníre post me, ábneget semetípsum, et tollat crucem suam, et sequátur me. 

Panie, nasz Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna, prosimy Cię, aby Ofiara, którą często składamy, * zapewniła nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa przed rozesłaniem.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Jakub Bluj OP: Życiodajna strata
   •  Ignatius Rofandi Tjahja OP: Bóg na naszą miarę
   •  Krzysztof Popławski OP: Krzyż stoi - świat się kręci
   •  Tomasz Grabowski OP: Przerwana modlitwa
   •  Marian Grabowski: Naśladowanie Jezusa
   •  Stacja7.pl: Kim jestem dla ciebie?
   •  ks. Leszek Smoliński: W poszukiwaniu tożsamości
   •  Piotr Blachowski: Brać swój krzyż?
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Jezus nie dba o reklamę
   •  ks. Artur Stopka: Ciężar wiary
   •  ks. Jan Waliczek: Wyleję Ducha pobożności
   •  ks. Edward Staniek: Umieć stracić życie
   •  ks. Wiesław Niewęgłowski: Bóg podpowiada
   •  ks. Zdzisław Wietrzak SJ: Jeśli kto chce iść za Mną
   •  ks. Mariusz Krawiec SSP: Za kogo Mnie uważasz?
   •  ks. Janusz Mastalski: Kim powinien być dla mnie Chrystus?
   •  ks. Edward Staniek: Przyobleczeni w Chrystusa
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Gliniane naczynie
   •  ks. Andrzej Mojżeszko: Kim jest Jezus w moim życiu?
   •  ks. Rafał Czyż SDS: A wy za kogo Mnie uważacie?

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG