WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 14 stycznia 2018
II tydzień psałterza
II NIEDZIELA ZWYKŁA B

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.


Ps 66, 4

Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, * niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy.

Ps 65, 4 et 1-2
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Omnis terra adóret te, Deus, et psallat tibi, psalmum dicat nómini tuo, Altíssime.
Iubiláte Deo omnis terra, psalmum dícite nómini eius, date glóriam laudi eius. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu * i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Powołanie Samuela

1 Sm 3, 3b-10. 19

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza.
Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś».
Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!»
Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś».
Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu mój. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione.
I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś».
Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu.
Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha».
Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania.Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10
(R.: por. 8a i 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

2Z nadzieją czekałem na Pana, *
 a On pochylił się nade mną.
4Włożył mi w usta pieśń nową, *
 śpiew dla naszego Boga.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

7Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
 lecz otwarłeś mi uszy;
 nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
8Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

 W zwoju księgi jest o mnie napisane:
9Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
 a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
10Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
 i nie powściągałem warg moich, *
 o czym Ty wiesz, Panie.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Ps 106, 20. 21

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Misit Dóminus verbum suum, et sanávit eos, et erípuit eos de intéritu eórum.
Confiteántur Dómino misericórdiæ eius, et mirabília eius fíliis hóminum.


Wasze ciała są członkami Chrystusa

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi.
Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do drugiego czytania.Por. J 1, 41b. 17b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa.
Łaska i prawda przyszły przez Niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 148, 2

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Allelúia. Laudáte Deum omnes ángeli eius, laudáte eum omnes virtútes eius.


Powołanie pierwszych uczniów

J 1, 35-42
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?»
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

Oto słowo Pańskie. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Panie, nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę Ofiary Chrystusa, * spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 61, 1. 2. 16

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Iubiláte Deo univérsa terra, iubiláte Deo univérsa terra, psalmum dícite nómini eius, veníte, et audíte, et narrábo vobis, omnes qui timétis Deum, quanta fecit Dóminus ánimæ, allelúia.


28. Misterium paschalne i lud Boży

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On to cudownie sprawił, * że przez wielkanocne misterium * zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci * i wezwani do chwały. * Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, * królewskim kapłaństwem, * narodem świętym, ludem odkupionym * i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, * który nas wezwałeś z ciemności * do Twojego przedziwnego światła.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do prefacji.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej.
Ps 23, 5

Stół dla mnie zastawiasz, * kielich mój jest pełny po brzegi.

Albo:

por. 1 J 4, 16

Poznaliśmy i uwierzyliśmy, że Bóg nas miłuje.

Io 1, 41. 42

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Dicit Andréas Simóni fratri suo: Invénimus Messíam, qui dícitur Christus, et addúxit eum ad Iesum. 

Panie, nasz Boże, tchnij w nas Ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, * których posiliłeś tym samym Chlebem eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa przed rozesłaniem.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Krzysztof Kocjan OP: Nie ja, tylko On
   •  Łukasz Popko OP: Zamieszkanie
   •  Michał Pac OP: Przyjść, zobaczyć i zamieszkać
   •  Tomasz Golonka OP: Sprawy pierwsze z brzegu
   •  Marcin Barański OP: Bóg woła po imieniu
   •  Teresa Szewc OP: Z Panem w przybytku
   •  Marian Grabowski: Pierwszy czyn
   •  Stacja7.pl: Sługa słucha
   •  ks. Leszek Smoliński: Spotkanie z Jezusem odmienia życie
   •  Piotr Blachowski: By móc, trzeba chcieć
   •  ks. Antoni Dunajski: Zapatrzeni w Jezusa
   •  ks. Tadeusz Czakański: Znaleźliśmy Chrystusa
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Mieszkać z Bogiem
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Zamieszkać w modlitwie
   •  o. Paweł: Słuchanie Boga
   •  ks. Jan Hojnowski: Przyjdźcie i zobaczcie
   •  Andre Seve: Pragnę właśnie Ciebie
   •  ks. Zdzisław Wietrzak SJ: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Gdzie mieszkasz?
   •  ks. Zbigniew Godlewski: Wybór i powołanie
   •  ks. Janusz Mastalski: Czego szukamy w Kościele?
   •  ks. Andrzej Kielian: O jakości wiary
   •  ks. Edward Staniek: Powołanie
   •  ks. Grzegorz Babiarz: Wiara miejscem posłuszeństwa
   •  ks. Jacek Wawrzyniak SDS: Drogowskaz
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Odpowiedź na budzące się pragnienia

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG